LAPSEVANEMALE

 

Oleme avatud 7.15 – 18.00

Lasteaiatasud:

Kohamaks alates 2018.a.  25.00 €uri  kuus.

Toiduraha maksab Mulgi Vallavalitsus.

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a. määrus nr  16  ” Mulgi valla koolieelsetes lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” §3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

(4) Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.”

 

 

 

Maksmise kord:

Kohatasu makstakse Mulgi  Vallavalitsuse raamatupidamise

poolt väljastatud arve alusel 22. kuupäevaks.

Arve saadakse   e-mailile.

Lasteaiatasu võlgnevus enam kui kahe kuu eest on aluseks lapse väljaarvamiseks lasteaiast.

2003.aastast on Abja Lasteaed  Tervist Edendav Lasteaed.( TEL-i liige)

” KIUSAMISEST VABA LASTEAED”

PROGRAMM ” KIUSAMISEST VABAKS”  eesmärk on luua lasteaias laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse  sallivalt ja austavalt. Oluline on, et lapsed hoolivad üksteist, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes ise seda ei suuda. Programm põhineb 4 inimlikul väärtusel: SALLIVUS, AUSTUS,HOOLIVUS  JA JULGUS.

PROGRAMMIL  on 3  sihtgruppi: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

2014.a.jaanuaris läbis Abja Lasteaia ” Pähklikese” rühma meeskond vastava koolituse ning alustavad projekti tegevustega oma rühmas, et hiljem kaasata kõik teised rühmad.

2015.a. oktoobrist alustas ” Käbikese” rühm  ja 2017.a.  ” Tõrukeste” rühm.