LAPSEVANEMALE

 

Oleme avatud 7.15 – 18.00

Lasteaiatasud:

Kohamaks alates 2018.a.  25.00 €uri  kuus.  Seda makstakse sõltumata

lapse kohalolekust 11 kuu eest kalendriaasta  jooksul.

 

Toiduraha  suuruse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

Sõimerühm -  1.10

I rühm         – 1.40

II rühm        - 1,50

III rühm       – 1.70
Erimenüüga lapsel ei tohi päevaraha ületada  i rühmas  1.60

 

Toiduraha makstakse kohalkäidud päevade eest.

Lapse puudumisest tuleb teatada.

Mitteteatamisel tuleb maksta esimese päeva eest.

 

Maksmise kord:

Lasteaiatasu makstakse Abja Vallavalitsuse raamatupidamise

poolt väljastatud arve alusel 10. kuupäevaks.

Arve saadakse rühmast ja soovi  korral  enda e-mailile.

Lasteaiatasu võlgnevus enam kui kahe kuu eest on aluseks lapse väljaarvamiseks lasteaiast.

2003.aastast on Abja Lasteaed  Tervist Edendav Lasteaed.( TEL-i liige)

” KIUSAMISEST VABA LASTEAED”

PROGRAMM ” KIUSAMISEST VABAKS”  eesmärk on luua lasteaias laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse  sallivalt ja austavalt. Oluline on, et lapsed hoolivad üksteist, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes ise seda ei suuda. Programm põhineb 4 inimlikul väärtusel: SALLIVUS, AUSTUS,HOOLIVUS  JA JULGUS.

PROGRAMMIL  on 3  sihtgruppi: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.

2014.a.jaanuaris läbis Abja Lasteaia ” Pähklikese” rühma meeskond vastava koolituse ning alustavad projekti tegevustega oma rühmas, et hiljem kaasata kõik teised rühmad.

2015.a. oktoobrist alustas ” Käbikese” rühm  ja 2017.a.  ” Tõrukeste” rühm.