KODUKORD

1. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA VIIMINE

 1.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust.

1.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu  rühma töötajalt.

1.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt  eelnevalt tutvustatud isikule.

1.4. Ootame igal õhtul vanemaid lasteaeda hiljemalt 17.50, et laps jõuaks ise riietuda.

1.5. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat.

1.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia

sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega. Kui  ka siis pole

lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

1.7. Mittetulemisel lasteaeda teatada eelmisel päeval või hiljemalt  sama päeva hommikul kella 8- ks.

2.LAPSE RIIETUS, VAHETUSJALANÕUD

2.1.  Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

2.2.  Lapse riietusel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt. ohtlikke detaile.

2.3. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided  saavad  märjaks või määrduvad.

2.4.  Lapsel peavad olema kamm/ hari, taskurätikud.

2.5.  Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja

kukkumisohtu.

3. LAPSE TERVIS

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

3.2. Lasteaeda ei lubata, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid.

3.4. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.5. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust

lapse vanemaga.

3.6. Nakkushaigust põdenud laps tuleb lasteaeda tagasi ainult  arstitõendiga.

3.7. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi  toimuma lasteaias õues.

 

4.  TURVALISUS

4.1. Lasteaed tagab turvalisuse lasteaias viibivatele lastele ja personalile lasteaia territooriumil, samuti õppekäikudel.

4.2. Lasteaia  mänguväljakul  asuvad atraktsioonid on korras ja jälgitakse nende kasutamisreegleid.

4.3.  Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud  vigastuste tekkimine.

4.4.  Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt  lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline

pääs  lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Rühma tööaja jooksul on laste juures kaks inimest.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja.

4.7. Õues on nelja rühmaga kuus õpetajat.

4.8. Õppekäikude ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma  töötajad helkurvestides.

4.9. Turvalisuse huvides ei ole jalgrattaga sõitmine lasteaia õuealal lubatud.

4.10. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

Rühma õpetaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja purunemise eest.

4.11. Turvalisusest lähtuvalt on peauks suletud.

4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud va. lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele,

kellel on vastav luba.