Abja lasteaed otsib oma meeskonda

Abja lasteaed otsib oma meeskonda

MUUSIKAÕPETAJAT (0,5)

MAJANDUSJUHATAJAT (0,5)

Muusikat õpetama ootame sind, kui oled

  • erialase haridusega või seda omandamas;
  • loov ja rõõmsameelne;
  • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega;
  • koostööaldis ning oskad oma tegevust planeerida;
  • valmis panustama omanäoliste tegevuste ja ürituste näol.

Muusikaõpetaja töö sisuks on lasteaia muusikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt õppekavale ja laste mitmekülgne musikaalne arendamine. Muusikaõpetaja valmistab ette ja viib läbi lasteaia pidulikke üritusi, hoiab korras tööalase dokumentatsiooni ja teeb koostööd erinevate huvigruppidega.

Majandusjuhatajalt ootame:

  • analüüsioskust, majanduslikku mõtlemist, organiseerimisvõimet;
  • head arvutikasutusoskust ning tööks vajalike arvutiprogrammide tundmist;
  • otsustus- ja vastutusvõimet;
  • oskust orienteeruda tööks vajalikus seadusandluses (sh tervisekaitse, tööohutus ja –tervishoid, tuleohutus).

Majandusjuhataja peamisteks tööülesanneteks on vastutada lasteaia majandustegevuse juhtimise, hoonete, ruumide ja inventari säilitamise ning heaperemeheliku kasutamise ja alatise korrasoleku eest. Majandusjuhataja organiseerib abipersonali tööd, koostab majandusdokumente, enesekontrolliplaane, koordineerib laste toitlustamist. On kursis ja tunneb tööks vajalikku seadusandlust, viib läbi riskianalüüsi, vastutab lao korrashoiu eest, organiseerib inventari ja ruumide õigeaegse remondi, korraldab tehnosüsteemide toimivuse.

Tööle asumise aeg oktoober.

Haridust tõendavad dokumendid, CV ja avaldus saata aadressile abjalasteaed@mulgivald.ee 5. oktoobriks.