Määrus

Mulgi Vallavolikogu 21. veebruari 2018.a. määruse nr ” Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” §3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

” (4)Lapsevanema võib vabastada osalustasu maksmisest lasteaia mittekasutamisel lapsevanema kirjaliku avalduse alusel maksimaalselt kahe kalendrikuu ulatuse aastas lasteaia direktori käskkirja alusel.”

Määrus jõustub 1. juulil 2018.a.